Shortyyguy Partner

Apex Legends | @shortyyguy

Shortyyguy's' current emotes

Shortyyguy's' retired emotes